Grayton Beach State Park
357 Main Park Road
Santa Rosa Beach, FL 32459

850-267-8300 - Phone
http://www.floridastateparks.org/graytonbeach